Česká asociace satelitních operátorů

Stanovy České asociace satelitních operátorů

Stanovy
České asociace satelitních operátorů

1. Název, postavení, sídlo a vznik
1.1. Název spolku je „Česká asociace satelitních operátorů z.s.“; Zkratka: ČASO; anglicky: Czech Association of Satellite Operators („Asociace“)
1.2. Asociace je právnickou osobu, korporací – spolkem ve smyslu § 214 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“).
1.3. Sídlo Asociace je umístěno v obci: Praha. O umístění sídla v obci rozhoduje Představenstvo. Sídlo Asociace může být přemístěno do jakékoli jiné obce v České republice na základě rozhodnutí Valné hromady.
1.4. Asociace je založena na dobu neurčitou.
1.5. Zakládající členové Asociace jsou DIGI Czech Republic, s.r.o., Telly CE s.r.o., HP-SANO s.r.o.
1.6. Asociace vzniká zápisem do spolkového rejstříku ve smyslu z. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

2. Účel a předmět činnosti Asociace
2.1. Účelem Asociace je:
– vytvářet co nejlepší podmínky pro rozvoj, podporu a provoz satelitního vysílání, jakož i vysílání přes internetový protokol (IPTV) a souvisejících aktivit v České republice;
– hájit a podporovat společné zájmy svých členů, zejména sdružovat provozovatele satelitního a IPTV vysílání, hájit jejich zájmy a zastupovat je vůči kolektivním správcům
– hájit a podporovat individuální zájmy svých členů, pokud nejsou v rozporu se zájmy společnými;
– hájit a podporovat zájmy a práva spotřebitelů v souvislosti se satelitním a IPTV vysíláním.
2.2. Osobou, která působí v oblasti satelitního vysílání, se pro účely těchto stanov rozumí podnikatel, či jiná osoba soukromého práva, která je provozovatelem převzatého televizního vysílání prostřednictvím satelitu na území České republiky, a to na základě oprávnění vydaného v České republice či v jiném státě Evropské unie. Osoba, která působí v oblasti IPTV vysílání se rozumí osoba, která se podílí na šíření televizního vysílání prostřednictvím IP protokolu přes telekomunikační sítě.
2.3. K naplnění stanoveného účelu Asociace zejména
a. formuluje a prosazuje společná stanoviska a/nebo námitky v otázkách satelitního a IPTV vysílání a distribuce, legislativního zázemí oblasti satelitního vysílání a distribuce a dalších telekomunikačních a informačních služeb včetně řešení licenčních, autorských, daňových a regulatorních otázek, jakož i v dalších koncepčních a legislativních otázkách;
b. zpracovává a připravuje návrhy na řešení problematiky satelitního a IPTV vysílání a distribuce a souvisejících činností v legislativní a regulatorní oblasti, při přípravě technických, organizačních, etických a jiných norem, technických standardů a technické koncepce, a to včetně legislativních a regulačních, koncepčních prací na různých strategických dokumentech vlády a dalších orgánů státní správy, zájmové či místní samosprávy, atd.;
c. účastní se na práci poradních orgánů na centrální a krajské úrovni i na úrovni měst a obcí, a dalších orgánů státní správy či zájmové či místní samosprávou, obzvláště na poli přípravy legislativy a regulace satelitního vysílání a distribuce a souvisejících činností;
d. podporuje a hájí profesionální a společné zájmy svých členů v oblasti rozvoje, podpory a provozování satelitního a IPTV vysílání a souvisejících činnostech v České republice a zahraničí při jednání s představiteli vlády, politických stran a hnutí, odbory, zájmovými skupinami, veřejnou správou a samosprávou, národními a mezinárodními institucemi, podnikatelskými subjekty, sdruženími atd.;
e. zabezpečuje informovanost svých členů o koncepčních a legislativních aktivitách státních orgánů i dalších tuzemských i mezinárodních institucí včetně zajištění informovanosti o současném stavu, trendech vývoje a stavu satelitního a IPTV vysílání a distribuce v České republice a v ostatních zemích;
f. provádí průzkumy a analýzy problematiky týkající se satelitního a IPTV vysílání, distribuce, pravidel regulace a práva elektronických komunikací v České republice a dalších zemích se zaměřením na země Evropské unie;
g. vytváří trvalé nebo dočasné komise pro studium problematiky satelitního a IPTV vysílání a distribuce a pro spolupráci s vědeckými a výzkumnými pracovišti a organizacemi podobného zaměření v zahraničí a podílí se na nalezení vhodné formy jejich financování včetně účasti tuzemských a zahraničních odborníků;
h. v souladu s platným právním řádem prezentuje poznatky a informace ve smyslu předmětu své činnosti vnitřně i vůči veřejnosti;
i. pořádá odborné konference, semináře a jiné společenské akce;
j. podporuje zájmy přidružených členů a napomáhá podle možnosti jejich aktivitám, a to za podmínky, že nejsou v rozporu se společnými cíli Asociace;
k. vydává etické a jiné kodexy;
vydává technické, organizační a jiné standardy a doporučení neodporující právnímu řádu;
l. provádí další případně činnosti, které mohou souviset s činností Asociace.
2.4. Asociace může spolupracovat s obdobnými národními a mezinárodními organizacemi. Asociace se může na základě svého rozhodnutí stát členem jiných organizací a uskupení.
2.5. Asociace spolupracuje se subjekty, které přímo neprovozují satelitní a/nebo IPTV vysílání, ale jejichž činnost úzce souvisí s touto oblastí, jako jsou zejména poskytovatelé služeb podpůrných služeb pro satelitní vysílání, poskytovatelé elektronických komunikací, distributoři satelitního vysílání a dodavatelé technologií apod. Tyto subjekty se mohou stát přidruženými členy Asociace, a to za podmínky, že jejich zájmy jsou v souladu se společnými cíli Asociace.

3. Členství v Asociaci
3.1. Členství v Asociaci je dobrovolné. Asociace rozeznává následující druhy členství: základní, přidružené a čestné.
3.2. Základním členem Asociace se může stát osoba, která splňuje podmínky ve smyslu těchto stanov, projeví souhlas se stanovami, je ochotná podporovat činnost Asociace a účastnit se její činnosti, splní své povinnosti vyplývající jí ze stanov, a která je provozovatelem převzatého vysílání prostřednictvím satelitu na území České republiky, a to na základě oprávnění vydaného v České republice či v jiném státě Evropské unie.
3.3. Za přidruženého člena Asociace může být přijata jakákoli osoba, která:
a. se ztotožňuje s předmětem činnosti a cíli Asociace;
b. souhlasí se stanovami Asociace, zavazuje se tyto stanovy dodržovat, jakož i veškeré etické a další a kodexy Asociace;
c. podniká oprávněně a její jednání nebo podnikatelské aktivity nemohou ohrozit důvěryhodnost, zájmy, uznávané standardy nebo dobré jméno Asociace;
d. poskytuje podpůrné a technické služby pro satelitní vysílání.
3.4. Základní a přidružení členové Asociace jsou povinni platit roční členské příspěvky ve výši schválené Valnou hromadou a další příspěvky dle těchto stanov. Hodnota ročního členského příspěvku přidružených členů Asociace může být stanovena odlišně, než je stanovena u základních členů Asociace.
3.5. Za čestného člena Asociace může být přijata osoba, které se zasloužila o rozvoj odvětví satelitního vysílání nebo přispěla prací k aktivitám Asociace. S čestným členstvím není spojeno hlasovací právo na Valné hromadě ani povinnost platit členské příspěvky.
3.6. Každý zájemce o členství v Asociaci je povinen doložit existenci relevantního oprávnění a výpis z obchodního rejstříku, popř. jiný doklad potvrzující, že je subjektem odpovídající zaměření Asociace.
3.7. Zájemce o členství v Asociaci zašle Asociaci přihlášku, která bude obsahovat prohlášení zájemce, že přijímá závazky:
a. ztotožnit se s posláním a cíli Asociace vyjádřenými v těchto stanovách a v kodexech Asociace;
b. přispívat k efektivnímu naplňování cílů a rozšiřování myšlenek Asociace, zdržet se jednání, které by mohlo oslabit prestiž Asociace či její postavení;
c. hradit členské příspěvky a další příspěvky dle těchto stanov ve stanovených výších a termínech;
d. podnikat výhradně v souladu s platnou legislativou a etickými standardy na trhu a nepodílet se na nekalých soutěžních praktikách.
3.8. O akceptaci přihlášky do Asociace rozhoduje Představenstvo. Proti jeho rozhodnutí se nelze odvolat. O přijetí za člena rozhoduje Valná hromada na návrh Představenstva.
3.9. Počet členů Asociace není omezen.
3.10. Členství v Asociaci končí:
a. dnem doručení písemného oznámení člena o vystoupení z Asociace,
b. pokud člen přestane splňovat podmínky členství, a to ke dni, který Představenstvo určí;
c. vyloučením z rozhodnutí Valné hromady Asociace na základě doporučení Představenstva, a to pouze v případě hrubého nebo opakovaného porušení stanov nebo při prokázaném jednání proti zájmům Asociace; pro zamezení vzniku pochybností se hrubým porušením stanov mimo jiné rozumí neuhrazení členských příspěvků, či jiné povinné platby Asociaci včas, nebo vůbec, a to ani po písemném upozornění člena ze strany Asociace;
d. při zániku Asociace.
3.11. V případě, že (i) člen Asociace vstoupil do likvidace; nebo (ii) insolvenční soud rozhodl o jeho reorganizaci nebo o konkursu člena, zaniká jeho členství právními účinky takového rozhodnutí.
3.12. Ukončení členství nezbavuje člena závazků vůči Asociaci, které vznikly před ukončením členství, včetně povinnosti uhradit členský příspěvek za období předcházející ukončení členství a povinnosti náhrady případné újmy Asociaci. Poplatky či jiné platby dopředu uhrazené Asociaci se v takovém případě nevrací.
3.13. O vyloučení musí být člen písemně vyrozuměn. Rozhodnutí o vyloučení člena musí být tomuto členu doručeno na poslední známou adresu jeho bydliště, kterou má Asociace k dispozici, respektive na adresu jeho sídla v případě právnických osob. Členství v Asociaci zaniká dnem doručení tohoto rozhodnutí.

4. Orgány Asociace
4.1. Orgány Asociace jsou:
a. Valná hromada;
b. Představenstvo;
c. Komise, budou-li zřízeny Představenstvem.
4.2. Funkce v orgánech Asociace jsou vykonávány bezúplatně. Valná hromada může rozhodnout o úplatném výkonu jednotlivých funkcí, jakož i odpovídající výši odměny.

5. Valná hromada
5.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Asociace.
5.2. Valná hromada rozhoduje o všech věcech Asociace s výjimkou těch, které jsou jí samotnou nebo stanovami delegovány k rozhodnutí jinému orgánu Asociace. Valné hromady mají právo se účastnit členové Asociace.
5.3. Valná hromada zejména:
a. schvaluje předmět činnosti Asociace;
b. schvaluje stanovy Asociace a jejich změny;
c. schvaluje výroční zprávu;
d. schvaluje hospodaření, účetní závěrku a rozpočet Asociace;
e. schvaluje dlouhodobé cíle Asociace a její plán práce na následující období;
f. volí a odvolává členy Představenstva;
g. rozhoduje o přijetí nových a vyloučení stávajících členů na návrh Představenstva;
h. rozhoduje o výši členských příspěvků na návrh Představenstva;
i. schvaluje členství Asociace v jiných zájmových sdruženích a v mezinárodních organizacích;
j. rozhoduje o zrušení Asociace a vypořádání jejího majetku.
5.4. Valná hromada se koná nejméně jednou ročně. Svolává ji Představenstvo písemnou pozvánkou, která musí být doručena všem členům nejpozději patnáct dnů před konáním Valné hromady. Za písemnou pozvánku je považována i pozvánka zaslaná prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu, kterou člen Asociaci sdělí. V pozvánce musí být uveden datum a místo konání Valné hromady a program jejího jednání. Elektronické doručení materiálů pro Valnou hromadu je přípustné.
5.5. Člen Asociace je povinen přijetí pozvánky k účasti na Valné hromadě bez zbytečného odkladu potvrdit.
5.6. Člen Asociace se může vzdát práva na včasné svolání Valné hromady prohlášením, které musí být obsaženo v zápisu z Valné hromady.
5.7. Představenstvo je povinno svolat Valnou hromadu vždy nejpozději do čtyřiceti dnů, když o to požádá písemnou formou více než 30% základních členů. Představenstvo může Valnou hromadu kdykoliv svolat i z vlastního podnětu.
5.8. Představenstvo může pověřit organizací Valné hromady třetí osobu.
5.9. Třetí osoby se mohou účastnit jednání Valné hromady pouze se souhlasem Představenstva.
5.10. Na Valné hromadě jedná člen osobou oprávněnou jednat za člena nebo může být zastoupen jinou osobou na základě písemné plné moci.
5.11. Každý základní člen Asociace má pět hlasů. Každý přidružený člen Asociace má 1 hlas.
5.12. Valnou hromadu zahajuje Předseda, v případě jeho nepřítomnosti Místopředseda, nebo jiná osoba, kterou Předseda či Místopředseda k zahájení Valné hromady pověří. Valná hromada je schopna usnášení, pokud je přítomna alespoň jedna třetina hlasů základních členů Asociace. Pokud není Valná hromada usnášeníschopná, svolá Představenstvo do 30 dnů novou Valnou hromadu se stejným programem, která je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných základních členů Asociace. Valná hromada na začátku zvolí svého předsedu a zapisovatele. Předseda může být současně zapisovatelem. Sčítání hlasů provádí předseda Valné hromady.
5.13. Na Valné hromadě se hlasuje aklamací. Na Valné hromadě hlasují pouze základní a přidružení členové Asociace. Usnesení Valné hromady jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů přítomných základních a přidružených členů Asociace.
5.14. Valná hromada může hlasovat způsobem per rollam, a to písemně (listinnou korespondencí) nebo prostřednictvím elektronické pošty. Lhůta k hlasování per rollam nesmí být kratší než 2 pracovní dny a delší než 15 pracovních dnů. Výsledky hlasování per rollam oznámí Předseda nebo určený člen Představenstva všem členům.
5.15. Z jednání Valné hromady se pořizuje zápis, který podepisují zapisovatel a předseda Valné hromady.
5.16. Usnesení Valné hromady jsou závazná pro všechny členy Asociace a její orgány.
5.17. Čestní členové Asociace se Valné hromady účastní s hlasem poradním. Mají právo předkládat před jednáním Valné hromady nebo v jejím průběhu svá stanoviska a žádat jejich projednání valnou hromadou a uvedení v zápise.

6. Představenstvo
6.1. Představenstvo je statutárním orgánem Asociace.
6.2. Představenstvo má pět členů volených Valnou hromadou. Představenstvo tvoří kolektivní orgán.
6.3. Prvními členy Představenstva Asociace jsou Pavel Ondra, nar. 10. září 1974, bytem Březinova 556/11,616 00 Brno – Žabovřesky („Pavel Ondra“); Vladimír Rusnák, nar. 28. září 1977, bytem Na Kracinách 785/8, 900 33 Marianka, Slovenská republika („Vladimír Rusnák“); Marek Janča, nar. 26. srpna 1973, bytem Plachty 515/12, 634 00 Brno – Nový Lískovec; Jakub Jurásek, nar. 25. prosince 1983, bytem Herčíkova 2491/1,612 00 Brno – Královo Pole; a Miroslav Kadlec, nar. 21. února 1979, bytem Zakšín 4, 471 41 Dubá Zakšín.
6.4. Členem Představenstva může být pouze bezúhonná osoba, která splňuje podmínky pro výkon funkce stanovené zákonem, s odpovídajícími osobnostními a odbornými předpoklady, která je současně statutárním orgánem člena Asociace (nebo jeho členem), nebo jiný zaměstnanec či osoba pověřená a nominovaná členem Asociace k výkonu funkce člena Představenstva. Opakovaná volba téhož člena je možná.
6.5. Představenstvo volí ze svých členů Předsedu a Místopředsedu Asociace. Do první schůze Představenstva vykonává funkci Předsedy Pavel Ondra a funkci Místopředsedy Vladimír Rusnák.
6.6. Zasedání Představenstva svolává Předseda podle potřeb Asociace, nejméně však dvakrát za rok. Představenstvo je usnášeníschopné, pokud jsou na jeho zasedání přítomni alespoň tři členové Představenstva. Rozhodnutí jsou přijímána nadpoloviční většinou všech členů Představenstva. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas Předsedy. Není-li Předseda přítomen, je rozhodující hlas Místopředsedy.
6.7. V případě, že Představenstvo není usnášeníschopné, Předseda svolá náhradní schůzi se stejným pořadem jednání do jednoho měsíce.
6.8. Předseda může rozhodnout o hlasování per rollam. Na následném zasedání Představenstva bude tato skutečnost uvedena v zápise z jednání.
6.9. Funkční období členů Představenstva je pětileté. Pokud některému z členů Představenstva z jakéhokoliv důvodu skončí výkon funkce před uplynutím období, na které byl zvolen, může Představenstvo na svém nejbližším zasedání kooptovat nového člena nebo členy Představenstva na zbytek funkčního období. Náhradní člen je kooptován Představenstvem na základě návrhu Předsedy.
6.10. Výkon funkce člena Představenstva končí:
a. uplynutím jeho volebního období;
b. odvoláním;
c. úmrtím;
d. vzdáním se funkce;
e. ukončením členstva člena Asociace, kterého je statutárním orgánem (nebo jeho členem) nebo zaměstnancem či osobou jím pověřenou a nominovanou, z jakéhokoli důvodu.

6.11. Představenstvo rozhoduje o všech věcech, které nejsou vyhrazeny Valné hromadě.
Představenstvo zejména:
a. navrhuje svolání Valné hromady;
b. předkládá Valné hromadě výroční zprávu, zprávu o hospodaření, účetní uzávěrku, rozpočet a návrh výše členských příspěvků;
c. organizuje a řídí činnost Představenstva a řídí činnost Asociace v jiných než běžných záležitostech;
d. pečuje o majetek Asociace nebo o majetek svěřený členy Asociace;
e. zastupuje Asociaci v národních a mezinárodních organizacích;
f. posuzuje přihlášky o členství v Asociaci; pokud přihlášku schválí, předloží přihlášku Valné hromadě k rozhodnutí o přijetí člena Asociace;
g. zajišťuje vedení archivu a dokumentaci činnosti Asociace;
h. zodpovídá za vedení účetnictví Asociace;
i. účastní se zasedání Valné hromady;
j. připravuje návrh rozpočtu a účetní závěrky;
k. zřizuje komise a schvaluje předmět a případně plán jejich činnosti, včetně rozpočtu a jmenuje jejich předsedy a dohlíží na činnost komisí a udílí jim závazné pokyny.

7. Předseda a Místopředseda Asociace
7.1. Předseda zastupuje navenek Asociaci, má oprávnění jednat za Asociaci v plném rozsahu, podepisuje se jejím jménem samostatně a má oprávnění podepisovat veškeré písemné dokumenty Asociace. Předseda je oprávněn písemně pověřit či zplnomocnit další osoby, aby jménem Asociace jednaly a/nebo za Asociaci podepisovaly písemné úkony.
7.2. Podepisování za Asociaci se děje tak, že k předepsanému nebo otištěnému názvu Asociace připojí Předseda svůj vlastnoruční podpis s uvedením funkce.
7.3. Předseda může udělit plnou moc k jednání jménem Asociace třetí osobě.
7.4. Předseda dále řídí, koordinuje a zajišťuje běžný chod Asociace. Předseda zejména:
a. zastupuje Asociaci navenek;
b. přijímá žádosti zájemců o členství v Asociaci a předkládá je Představenstvu;
c. předkládá doporučení Představenstva k přijetí žadatele o členství Valné hromadě;
d. vystupuje jménem Asociace při kontaktech s hromadnými sdělovacími prostředky a koordinuje public relations Asociace;
e. spolupracuje s předsedy jednotlivých komisí a má právo účastnit se zasedání komisí;
f. zajišťuje podklady pro jednání Valné hromady.
7.5. Předseda může pověřit Místopředsedu k výkonu všech anebo části svých činností.
7.6. V případě rezignace, odvolání nebo jiného zániku funkce Předsedy vykonává činnost Předsedy Místopředseda až do zvolení nového Předsedy Představenstvem.

8. Komise
8.1. Komise jsou stálé nebo dočasné projektové týmy k řešení úkolů uložených Představenstvem.
8.2. Představenstvo může zřídit jednu nebo více komisí. Představenstvo určuje počet jejich členů, předmět jejich činnosti a případně schválit i jejich rozpočet.
8.3. Výsledky práce komisí jsou předkládány Představenstvu prostřednictvím Předsedy ke schválení a k využití v činnosti Asociace a jejích členů.

9. Práva a povinnosti členů
9.1. Členové Asociace mají právo zúčastňovat se Valných hromad, podávat návrhy a vyjadřovat se k předloženým materiálům, dávat podněty Představenstvu prostřednictvím Valné hromady. Základní a přidružení členové mají dále právo hlasovat na Valné hromadě.
9.2. Základní a přidružení členové mají povinnost hradit:
a. členské příspěvky pravidelně jednou ročně ve výši stanovené Valnou hromadou;
b. náklady na služby související s činností Asociace.
9.3. Členské příspěvky a náklady na služby odsouhlasí Valná hromada po schválení rozpočtu na činnost Asociace, který předkládá Představenstvo.
9.4. Náklady na služby jsou především určeny pro financování služeb a činnosti Asociace a poradenské činnosti pro potřeby Asociace a jejích členů.
9.5. Členský příspěvek je splatný do 15 dnů po vystavení daňového dokladu Asociací.
9.6. Náklady na služby odsouhlasené Představenstvem dle rozsahu poskytovaných služeb jsou splatné do 30 dnů po vystavení daňového dokladu Asociací.
9.7. V případě zpoždění plateb členského příspěvku a nákladů na služby delším než 30 dní je Asociace oprávněna účtovat úrok z prodlení v zákonné výši.
9.8. Členové nesmí jednat v rozporu se zájmy Asociace.
9.9. Členové mají právo uvádět své členství v Asociaci v rámci svých obchodních aktivit.
9.10. Považuje-li člen Asociace rozhodnutí některého orgánu Asociace za nezákonné nebo odporující stanovám, může do 3 měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 1 roku od rozhodnutí, požádat příslušný soud o jeho přezkoumání.

10. Financování činnosti a hospodaření Asociace
10.1. Majetek Asociace je tvořen následujícími zdroji:
a. členskými příspěvky;
b. příspěvky na náklady na služby související s činností Asociace;
c. dary a příspěvky od dárců (i nečlenů);
d. výnosy z vlastní činnosti.
10.2. V případě, že Valná hromada neschválí rozpočet pro příslušný kalendářní (nebo hospodářský) rok do 1. dne tohoto roku, zůstává v platnosti rozpočet včetně výše příspěvků platný pro předcházející období do té doby, dokud není schválen nový rozpočet.
10.3. Představenstvo může zřizovat fondy k určitému účelu vymezenému rozhodnutím Představenstva. Představenstvo rozhodně o jejich naplňování a nakládání s prostředky ve fondu.
10.4. Představenstvo může zřídit funkci sekretáře Asociace, který může být zaměstnancem Asociace, a který zajišťuje běžný chod Asociace. Náklady na jeho mzdu budou hrazeny z prostředků Asociace. Prvním sekretářem Asociace je pan Patrik Brom, nar. 19. února 1975, bytem Hlavní 8, Myšlín, 251 64 Mnichovice.
10.5. Všechny příspěvky se stanou majetkem Asociace a budou využity pouze pro účely, které vyplývají ze stanov či rozhodnutí příslušných orgánů Asociace.
10.6. Případné odměny členům orgánů Asociace stanoví Valná hromada na základě návrhu Představenstva.
10.7. Asociace může přijímat dary, získávat prostředky ze zápůjček a úvěrů, pokud to není v rozporu s jejím posláním či pokud to negativně neovlivní její činnost.
10.8. O výdajích v rámci rozpočtu rozhoduje Představenstvo.
10.9. O čerpání prostředků musí být vedena přesná evidence v souladu s účtovou osnovou pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace. Za vedení účetnictví odpovídá Představenstvo, které může vedením účetnictví pověřit jinou odborně způsobilou osobu.
10.10. Asociace odpovídá za své závazky svým majetkem. Odpovědnost členů je vyloučena.

11. Zrušení a zánik Asociace
11.1. Asociace se ruší ke dni účinnosti příslušného rozhodnutí Valné hromady, jsou-li na jejím zasedání přítomny alespoň dvě třetiny (2/3) všech základních členů Asociace. Pro toto rozhodnutí se vyžaduje kvalifikovaná tříčtvrtinová většina (3/4) všech přítomných základních členů Asociace.
11.2. Asociace zanikne k datu výmazu Asociace z příslušného rejstříku.

12. Závěrečná ustanovení
12.1. Tyto stanovy Asociace vstoupí v platnost a účinnost jejich schválením Zakládajícími členy a mohou být měněny a doplňovány pouze písemným rozhodnutím Valné hromady.
12.2. Vztahy v těchto stanovách výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy.

Česká asociace satelitních operátorů z.s.