Otevřený dopis České asociace satelitních operátorů předsedovi vlády

V Praze, 26. dubna 2017

Otevřený dopis České asociace satelitních operátorů z.s. ohledně návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane předsedo vlády,

Dovoluji si obrátit se na Vás jménem České asociace satelitních operátorů z.s. („ČASO“) ve věci novely výše uvedeného zákona označovaného zkráceně jako „diginovela“.

ČASO vyjadřuje závažné výhrady k současné podobě vládní strategie přechodu zemského televizního vysílání na standard DVB-T2/HEVC a to od podzimu minulého roku. Tyto naše výhrady jsme vyjádřili i k příslušné části diginovely týkající se této problematiky a to ještě před jejím schválením vládou ČR.

Vzhledem k závažnosti našich výhrad ohledně neslučitelnosti diginovely se soutěžním právem Evropské unie a možným škodám, které členům ČASO (a nejenom jim) v důsledku jejího přijetí hrozí, jsme tyto naše výhrady zaslali i formou stížnosti Evropské komisi.

Jelikož v průběhu legislativního procesu schvalování diginovely (konkrétně 15. března 2017) bylo schváleno Evropským parlamentem rozhodnutí o uvolnění pásma 700 MHz, které potvrdilo naše přesvědčení o zásadní neslučitelnosti diginovely s pravidly Evropské unie pro poskytování veřejné podpory, nechali jsme tu část diginovely týkající se přechodu na nový standard zemského televizního vysílání nezávisle posoudit renomovanou advokátní kanceláří Weinhold Legal v.o.s. advokátní kancelář a to z pohledu její slučitelnosti s právem Evropské unie.

Dovolujeme si dát Vám tímto dopisem na vědomí následující nejzávažnější závěry této právní analýzy:

  • V diginovele navrhované bezplatné prodloužení doby platnosti vydávaných přídělů rádiových kmitočtů až do roku 2030 ve prospěch aktuálních provozovatelů zemského digitálního televizního vysílání představuje veřejnou podporu dle čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“), která je neslučitelná s trhem, a je tedy zakázaná. V této souvislosti také platí, že udělením bezplatných přídělů kmitočtů do roku 2030 navrhovaným v diginovele, se Česká republika připraví o finanční prostředky, které by jinak mohla získat v rámci aukce nebo výběrového řízení.
  • V diginovele navrhovaná úhrada nákladů na souběžný provoz stávajících sítí a přechodových sítí představuje veřejnou podporu dle čl. 107 SFEU, která je neslučitelná s trhem, a je tedy zakázaná.
  • V diginovele navrhovaná úhrada nákladů na změnu využívání rádiových kmitočtů určených pro provozování zemského digitálního televizního vysílání, vynaložených v období od 20. července 2016 do dne nabytí účinnosti diginovely, představuje veřejnou podporu dle čl. 107 SFEU, která je neslučitelná s trhem, a je tedy zakázaná.
  • Z toho, že Ministerstvo průmyslu a obchodu zaslalo předběžné oznámení o veřejné podpoře Evropské komisi, je zjevné, že považuje kompenzační opatření obsažená v diginovele za veřejnou podporu. V souladu s čl. 108 odst. 3 SFEU je proto nutné vyčkat před schválením diginovely na souhlasné vyjádření Evropské komise, jelikož již samotné přijetí a nabytí účinnosti diginovely před souhlasným vyjádřením Evropské komise by představovalo zakázanou veřejnou podporu.
  • Přímými příjemci veřejné podpory mají být současní provozovatelé zemského digitálního televizního vysílání a to na úkor ostatních technologických platforem televizního vysílání, což je v rozporu s principem technologické neutrality a pravidly poskytování veřejné podpory obecně.
  • V případě, že by Evropská komise v budoucnu rozhodla o nutnosti navrácení veřejné podpory, byla by Česká republika povinna vymáhat vrácení podpory od provozovatelů zemského digitálního televizního vysílání v souladu s tímto rozhodnutím a ti by byli povinni poskytnutou veřejnou podporu vrátit. Česká republika by následně mohla být vystavena riziku uplatnění nároků na náhradu škody ze strany poškozených provozovatelů zemského digitálního televizního vysílání, kteří mohli legitimně očekávat, že jim je podpora poskytnuta v souladu s právním řádem, a naopak nemohli očekávat, že budou nuceni již poskytnutou podporu vrátit.
  • Rizika spojená s poskytnutím zakázané veřejné podpory lze eliminovat, popřípadě významně snížit, pokud by s ohledem na délku stávajících přídělů byla využita možnost odložit uvolnění pásma 700 MHz až do roku 2022. Podmínky udělení nových přídělů rádiových kmitočtů v rámci aukce by již obsahovaly povinnost zajistit na vlastní náklady přechod na standard DVB-T2, čímž by odpadla povinnost státu kompenzovat některým stávajícím provozovatelům náklady v důsledku změny podmínek současných přídělů.

Dále si dovolujeme upozornit, že dle materiálu Weinhold Legal v.o.s. advokátní kancelář následně doplňujícího výše uvedenou analýzu:

  • Diginovela nenaplňuje příslušné Usnesení vlády České republiky ze dne 20. července 2016 č. 648 o Strategii rozvoje zemského digitálního televizního vysílání a to konkrétně v bodě II. c) ukládajícím ministru průmyslu a obchodu, že veřejnou podporu lze poskytnout až po schválení Evropskou komisí.

Na základě výše uvedených závěrů konstatujeme, že schválení diginovely v stávajícím znění by bylo chybou s potenciálně závažnými důsledky pro Českou republiku a její občany.

Dovolujeme si upozornit, že s přijetím diginovely k vládní strategii přechodu zemského televizního vysílání na standard DVB-T2/HEVC není třeba spěchat, protože je do roku 2020 (a v případě využití výjimky až do roku 2022) dost času na její přijetí.

Obtížnost debaty o tomto tématu, její nejednoznačné vyústění s mnoha otevřenými otázkami a nevyřešenými riziky při projednání diginovely v Hospodářském výboru Poslanecké sněmovny nás v tomto názoru dále utvrzuje.

Na základě výše uvedených skutečností jsme přesvědčeni, že jediný správný postup je ten, že nejdříve proběhne notifikace vládní strategie přechodu Evropskou komisí, kterou Ministerstvo průmyslu a obchodu dle svého veřejného vyjádření očekává do podzimu tohoto roku. A teprve následně v souladu se závěry notifikace by mělo dojít k úpravě této vládní strategie a k novelizaci zákona o elektronických komunikacích

Na závěr bychom chtěli vyjádřit naší pokračující připravenost a ochotu podílet se na dialogu, který by měl za cíl uvést řešení situace vzniklé odebráním pásma 700 MHz zemskému televiznímu vysílání do souladu s právem Evropské unie.

S úctou

Česká asociace satelitních operátorů z.s.

Ing. Pavel Ondra

Předseda představenstva